Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1.7.2018

ÚVOD

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují podmínky, za kterých jsou uzavírány jednotlivé kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím a za kterých je zboží prodávajícím dodáváno kupujícímu, a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 2. Prodávajícím je společnost Biopark s.r.o., se sídlem Lipová 270, PSČ 407 81, IČ: 254 20 399, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17047, www.biohovezi.cz, biopark@biohovezi.cz, tel.: 412 391 280.
 3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.biohovezi.cz (dále jen „internetový obchod“).
 4. Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny v nabídce internetového obchodu prodávajícího.
 5. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v odstavci Reklamace.
 6. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny v moment převzetí plnění kupujícím od prodávajícího.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednat zboží též bez registrace.
 2. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Prodávající může jednostranně zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 7. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 8. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení obdržení objednávky se nepovažuje za přijetí (akceptaci) objednávky.
 9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (zejména telefonicky).
 10. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informován telefonicky anebo emailem.
 11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (neboli smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí přijetí objednávky prodávajícího budou i další podmínky koupě, zejména pak lhůta pro odběr zboží kupujícím.
 12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 14. Kupní smlouva je uzavřena také okamžikem předání objednaného zboží v dohodnutém místě.
 15. Kupující není oprávněn svoji objednávku po jejím odeslání jednostranně zrušit či jakkoliv měnit.
 16. Závazek z kupní smlouvy je ze strany prodávajícího splněn připravením zboží k předání kupujícímu v příslušné provozovně prodávajícího či předáním dopravci k přepravě pro kupujícího anebo předáním sjednaného zboží kupujícímu v dohodnutém místě.
 17. Fotografie zboží uvedené na internetovém obchodě prodávajícího jsou ilustrační. Vzhledem k povaze zboží prodávaného dle těchto VOP se podoba zboží skutečně dodaného může lišit od jeho webové prezentace, což kupující bere na vědomí. Každý kus masa se liší podle plemene, stáří a je jedinečný.

MÍSTO, ZPŮSOB A ČAS DODÁNÍ (PŘEDÁNÍ) ZBOŽÍ:

 1. Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno tak, že kupující si zboží odebere ve vybraném výdejním místě či bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce.
 2. Místem dodání objednaného zboží je místo sjednané mezi smluvními stranami. Zboží je pak dodáno jeho předáním kupujícímu na dohodnutém místě nebo jiným způsobem sjednaným mezi stranami.
 3. Kupující je povinen zboží v místě dodání převzít, a to v dohodnuté lhůtě uvedené v internetovém obchodě.
 4. Za kupujícího je oprávněna převzít zboží i osoba, která se nachází v místě předání zboží sjednaném mezi smluvními stranami.
 5. V případě, že kupující nepřevezme zboží v termínu dodání zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které mu takto prokazatelným porušením uvedené povinnosti kupujícího vznikly.
 6. Kupující nese odpovědnost za zboží od okamžiku jeho převzetí, nebo od okamžiku, kdy mělo být zboží dle dohody smluvních stran převzato, podle toho, který okamžik nastane dříve.
 7. Kupující bude přijímat plnění i pouze v části objednaného (smluveného) množství zboží.
 8. V případě dodání většího či menšího množství zboží než bylo kupujícím objednáno, není kupující povinen takové zboží převzít vyjma případů tzv. přípustné odchylky (+-25% jak je uvedeno u každého výrobku). Převezme-li však kupující zboží dodané v menším či větším rozsahu, než bylo původně objednáno, má se za to, že mezi kupujícím a prodávajícím byla uzavřena kupní smlouva a kupující je povinen uhradit kupní cenu takového skutečně převzatého zboží, která mu bude ze strany prodávajícího vyúčtována.

CENA, ZPŮSOB PLACENÍ

 1. Ceny zboží včetně DPH jsou uváděny u příslušného zboží v nabídce internetového obchodu prodávajícího, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, vyjma nákladů na dodání zboží (dopravné). Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti, je uvedena vždy u konkrétního výrobku v nabídce internetového obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Kupní cena zboží bude hrazena pouze v hotovosti při převzetí zboží. Kupující bere na vědomí, že váhy jednotlivých výrobků na webovém rozhraní obchodu jsou orientační (+-25% jak je uvedeno u každého výrobku) a proto se i výsledná cena může lišit od ceny při objednávce.
 3. Zaplacením kupní ceny prodávajícímu ze strany kupujícího přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží, které bylo kupujícímu dodáno.

PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Další podmínky dodání zboží těmito VOP nestanovené se řídí podmínkami uvedenými v přijetí objednávky prodávajícím a na internetovém obchodě prodávajícího.
 2. Prodávající nese odpovědnost za zboží do doby jeho převzetí kupujícím na výdejním místě, případně pak do doby předání zboží dopravcem kupujícímu.
 3. Smluvní strany se dohodly na tom, že s ohledem na povahu zboží prodávaného dle těchto VOP nelze vyloučit určitou hmotnostní odchylku zboží objednaného a zboží skutečně dodaného. Smluvní strany se dohodly na tom, že v internetovém obchodu uvedená hmotnostní odchylka (+-25%) příslušného zboží je považována za přípustnou, a tedy zboží dodané v rámci této hmotnostní odchylky je považováno za zboží dodané dle objednávky kupujícího, kupující je tedy povinen takové zboží převzít a uhradit za něj kupní cenu.

REKLAMACE

 1. Odpovědnost za vady zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, čehož důkazem je daňový doklad – faktura nebo dodací list.
 2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu prodávajícího a právním řádem platným v České republice. Reklamační řád internetového obchodu je nedílnou součástí těchto VOP.
 3. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu zboží prodávaného dle těchto VOP (potraviny) se při stanovení délky záruční doby použijí ustanovení zvláštních právních předpisů, podmínky pro uplatnění vad se tedy řídí zejména údaji uvedenými na obalu zboží, v přijetí objednávky prodávajícím či v internetovém obchodě prodávajícího. Veškeré vady musí kupující uplatnit u prodávajícího písemně ve stanovené lhůtě. O způsobu vyřízení oprávněné reklamace rozhoduje prodávající. V případě, že kupující nebude postupovat při reklamaci dle sjednaných podmínek, není prodávající povinen na takto provedenou reklamaci jakkoliv reagovat a taková reklamace se považuje za neoprávněnou. V případě nedodržení pokynů týkajících se nakládání kupujícího se zbožím (zejména jeho skladování) nelze reklamaci akceptovat.
 4. Prodávající hradí kupujícímu pouze takové účelně vynaložené náklady spojené s vyřízením reklamace, které jsou výslovně v těchto VOP uvedeny. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s neoprávněnou reklamací, včetně nákladů na laboratorní či jiné zkoušky apod.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přístup na www stránky internetového obchodu prodávajícího a objednávka zboží může být podmíněna poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě prodávající s těmito údaji nakládá v souladu s GDPR a příslušnou národní legislativou členských států v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za účelem k zaslání obchodního sdělení s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si kupující nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může zaslat email obsahující nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu biopark@biohovezi.cz. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může společnost Biopark s.r.o. jako správce osobních údaje pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje kupujícího (subjekt údajů) a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z GDPR a příslušné národní legislativ členských států v oblasti ochrany osobních údajů, o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat  a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z tohoto nařízení.  Pokud si kupující (subjekt údajů) přeje uplatnit svá práva stanovená GDPR (např. opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává), může jej o to požádat prostřednictvím písemné nebo ústní žádosti. Za účelem zajištění dostatečné ochrany osobních údajů zpracovávaných společností Biopark s.r.o. (členem skupiny společností CPI PROPERTY GROUP) s cílem předcházet zneužití osobních údajů jsme přijali níže uvedená pravidla pro ověření totožnosti subjektů údajů.

Písemné žádosti
Pro písemnou žádost o uplatnění určitého práva subjekt údajů vyplní formulář žádosti, který je dostupný u pověřence. Podpis subjektu údajů na formuláři musí být úředně ověřený. Podpis musí být ověřen např. v notářské kanceláři, na poště, v advokátní kanceláři, na konzulátu či na obecním / krajském úřadě. Podpis musí být úředně ověřen v zemi, ve které je žádost správci podána osobně na adrese sídla správce, nebo ze které byla žádost odeslána poštou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo ověřenými elektronickými prostředky (např. datové schránky v České republice). Zejména v případě, že subjekt údajů odešle žádost poštou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo Evropskou Unii, může být správcem kontaktován za účelem dalšího ověření jeho totožnosti.

Ústní žádosti
Uplatnění určitého práva mohou subjekty údajů požadovat také osobně na adrese Vladislavova 1390/17, Praha 1, recepce v 1. patře pro skupinu společností CPI PROPERTY GROUP a jejích spřízněných společností („společnosti CPIPG“). Vaše totožnost bude ověřena pověřeným zaměstnancem (např. na recepci) na základě předložení jednoho z následujících dokumentů: občanského průkazu, cestovního pasu nebo dalšího dokumentu s fotografií dostatečně způsobilou k tomu, aby umožnila Vaši jasnou identifikaci.
Výkonem práv subjektů údajů nesmí být dotčena práva třetích osob. V případě, že žádosti subjektů údajů budou zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakující se povahy, mohou společnosti CPIPG pro zodpovězení žádosti požadovat přiměřený poplatek nepřekračující nezbytné náklady na poskytnutí informací uvedených výše nebo na zajištění uplatnění práv subjektů údajů.
Společnosti CPIPG zajišťují dostatečnou komunikaci a spolupráci tak, aby byly všechny přijaté žádosti zpracovány v přiměřené době. Společnosti CPIPG úzce spolupracují na tom, aby danému subjektu údajů poskytly odpověď v předepsané lhůtě.

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Biopark s.r.o. jako jedna ze společností CPIPG má stanoveného pověřence s funkční a organizační odpovědností za soulad s právními předpisy a interními předpisy společností CPIPG v oblasti ochrany osobních údajů.

Pověřence je možné kontaktovat e-mailem dpo@cpipg.com nebo poštou na adrese Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, Česká republika.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. V případě vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých závazků ze smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude po dobu trvání takové překážky tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže.
 2. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.
 3. Kupující svou registrací ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů dle platných právních předpisů v rozsahu uvedeném při registraci.
 4. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisícími.
 5. Ohledně doručování listin mezi smluvními stranami poštou platí, že listina se považuje za řádně doručenou adresátovi i jejím prokazatelným odesláním na adresu adresáta, byť by ji adresát z důvodů na své straně neobdržel. Nebude-li písemně adresátem sdělena jiná adresa, odesílá se zásilka určená prodávajícímu na adresu jeho sídla a zásilka určená kupujícímu na adresu evidovanou v rámci registrace kupujícího ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího.

Tyto VOP jsou platné od 1.7.2018 a účinné od 25.5.2018. Tyto VOP jsou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy a nabývají vůči účastníkům účinnosti dnem uzavření kupní smlouvy.